Paikalliset

Esitys: Nurmijärvi sulkee neljä alakoulua ja keskittää lukio-opetuksen Kirkonkylään

FCG:n johtava konsultti Raila Oksanen, sivistysjohtaja Tiina Hirvonen ja tekninen johtaja Jouko Lehtonen (oik.) vastailivat kuntalaisten kysymyksiin maanantaina, kun Oksanen oli ensin esitellyt palveluverkkoselvityksen. Kysymysosion juonsi valtuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen.

Riikka Laine

Konsulttiyhtiön FCG:n laatimassa, Nurmijärven kunnan juuri valmistuneessa palveluverkkoselvityksessä esitetään perusopetuksen keskittämistä isoihin yksiköihin ja neljän pienimmän alakoulun lakkautusta. Konsulttien esityksen toteutuessa Palojoen, Valkjärven ja Metsäkylän koulusta luovuttaisiin vuonna 2021 ja Uotilan koulusta vuonna 2024.

Konsulttien esitykseen sisältyy myös vuodenvaihteessa aloittavan Nurmijärven lukion opetuksen keskittäminen yhteen isoon yksikköön Kirkonkylään sekä Seitsemän veljeksen koulun ja Urheilupuiston koulun korvaaminen uudisrakennuksilla. Lisäksi esitetään useita peruskorjauksia.

Varhaiskasvatuspuolella konsultit esittävät, että kunta luopuisi Isokallion ja Maaniitun päiväkodeista, Perttulan päiväkodin neuvolarakennuksesta, Röykän päiväkodin omakotitalorakennuksesta ja Syrjälässä Kuusitien paritalosta. Kirkonkylään suunnitellaan uutta rakennusta Kirkonkylän päiväkodin ja Maaniitun päiväkodin tilalle ja Klaukkalaan uudisrakennusta Aitohelmen päiväkodin tilalle. Rajamäellä sijaitsevalle Tornitien päiväkodille suunnitellaan remontoitavaksi puolestaan uusia tiloja Rajakaaresta. Muita tiloja ei korvattaisi, koska lapsimäärän ennustetaan laskevan.

 

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen ja tekninen johtaja Jouko Lehtonen muistuttavat heti alkuun, että kyse on konsulttiyhtiö FCG:n tekemästä selvityksestä palveluverkkosuunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi, eikä mitään palveluverkkoon liittyviä asioita ole vielä päätetty.

Kunnan kotisivuille avattiin torstaina kysely, jossa esitellään palveluverkkoselvitys ja kysytään kuntalaisten mielipidettä esityksestä. Sekä konsulttiyhtiön selvitystä että kuntalaisten mielipiteitä on tarkoitus käyttää pohjana, kun palveluverkkoselvitystä jatkovalmistellaan ja kun se huhtikuussa viedään päätöksentekoon.

– Tarkoitus on ottaa päättäjät mukaan vaikutusten ennakkoarviointityöpajassa tammikuussa. Lisäksi kunta järjestää kuntalaisille ja eri sidosryhmille työpajoja tammi-helmikuussa. Palveluverkkoesitys tulee päätöksentekoon mahdollisesti huhtikuussa, jotta se on hyvissä ajoin käytettävissä, kun valtuusto linjaa seuraavan vuoden talousarvioraamia, Lehtonen kertoo.

 

FCG valittiin kesällä selvittämään kunnan palveluverkon nykytilanne ja laatimaan erilaisia palveluverkkovaihtoehtoja, jotta päättäjät saavat tietoa tilaverkosta tulevia päätöksiä varten. Työn haluttiin valmistuvan jo ennen marraskuussa tehtäviä talousarviopäätöksiä, jotta tiedot ovat käytössä myös ensi vuoden tila-asioita ratkottaessa, vaikka varsinaiset palveluverkkopäätökset tehdään ensi vuonna.

Konsulttityötä ohjasi kunnan johtavista virkamiehistä koostunut työryhmä.

Kuten jo ensimmäisessä palveluverkkotyötä käsitelleessä tilaisuudessa kävi ilmi, on palveluverkon päivitykselle tarvetta, sillä Nurmijärven lapsiluku on ennusteiden mukaan laskemassa samaan aikaan kun väki ikääntyy.

Konsulttien esitys lakkautettavien koulujen osalta lähtee 100–120 oppilaan alarajasta ja päiväkotien osalta 1–3 ryhmäisten päiväkotien karsimisesta. Lisäksi varhaiskasvatuksessa ehdotetaan luovuttavaksi tiloista, joiden peruskorjaaminen olisi kallista.

Oppilasmäärät ovat herättäneet keskustelua, koska Nurmijärven kunnanvaltuusto on linjannut vuonna 2016 alakoulujen minimioppilasmääräksi 100 oppilasta. Tiina Hirvosen mukaan ei ole kuitenkaan merkitystä, onko minimioppilasmäärä 100 vai 120, koska pienimmissä kyläkouluissa oppilasmäärät ovat jo laskeneet alle sadan.

Palojoella on nyt 66 oppilasta ja seitsemän vuoden päästä ennuste on 40. Valkjärvellä on tällä hetkellä 55 oppilasta ja vuoden 2026 ennuste on 34. Metsäkylässä 78 oppilaan ennustetaan laskevan seitsemässä vuodessa 39:een. Uotilan koulu on tällä hetkellä aavistuksen suurempi ja toistaiseksi oppilasmäärät ovat olleet yli sadan. Oppilasmääräennuste on kuitenkin alle 100 vuodesta 2023 eteenpäin.

Konsultin esitellessä palveluverkkoselvitystä maanantaina kunnantalolla osa yleisöstä kritisoi sitä, että kyläkoulujen oppilasmääräennusteissa ei ole huomioitu lainkaan muuttoa – ei tulomuuttoa, eikä poismuuttoa.

Myös se on herättänyt keskustelua, että millaisia väestöennusteita palveluverkkotyössä pitää käyttää, koska kunnan ja Tilastokeskuksen ennusteissa on eroja.

– Käytetäänpä sitten kunnan väestölaskentaa, Tilastokeskuksen ennustetta tai ennustetta olemassa olevan väestön pohjalta, niin kylien tilanne on samansuuntainen, Tiina Hirvonen huomauttaa.

 

Palojoen, Valkjärven ja Metsäkylän koulun osalta esitys ei ollut täysin uusi, sillä nämä kolme koulua olivat lakkautusuhan alla jo viimeksi, kun palveluverkkosuunnitelmaa päivitettiin 2016. Uotilan koulua ei sen sijaan esitetty vielä silloin lakkautettavaksi.

Tiina Hirvonen muistuttaa, että Metsäkylän, Palojoen ja Valkjärven tilanne ei ole parantunut kolmessa vuodessa.

– Syntyvyys ja oppilasmäärät ovat vielä laskeneet siitä ja ennusteiden mukaan oppilasmäärät ovat laskemassa edelleen.

Osa päättäjistä on ehtinyt jo vedota siihenkin, että kuntaan perustettiin tänä vuonna haja-asutusalueiden rakentamisen edistämiseen tähtäävä työryhmä. Hirvosen mukaan työryhmän toiminnan tulokset näkyvät mahdollisesti vasta pidemmällä aikavälillä, eivätkä vaikuta kyläkoulujen nykyiseen tilanteeseen. Lehtonen laskee, että esimerkiksi Palojoella koulun oppilasmäärän ylläpitäminen noin sadan oppilaan tasolla edellyttäisi ainakin kolmenkymmenen uuden lapsiperheen saamista kylään.

– Eikä alueille ole tällä hetkellä näköpiirissä nopeita muutoksia tilanteeseen.

 

Moni kuntalainen tiedusteli maanantaisessa tilaisuudessa myös sitä, onko pikkukoulujen lakkautusehdotuksessa huomioitu kasvavat koulukuljetuskustannukset.

Lehtonen ja Hirvonen kertovat, että koulukuljetuskustannukset muodostavat tällä hetkellä noin 6 % ja tilakustannukset 24 % kustannuksista. Jos tilaverkossa saadaan kustannussäästöjä, niin koulukuljetuskustannukset voivat hieman nousta, jolloin kokonaiskustannukset ovat alhaisemmat.

– Ja se täytyy muistaa, että konsulttien esitys pohjautuu vain lukuihin. Tästä puuttuu luottamushenkilöiden arvokeskustelu kokonaan. Lisäksi tulemme arvioimaan kevään aikana palveluverkkouudistuksen vaikutusta mm. lapsiin ja nuoriin.

– Ja myös se täytyy miettiä, mistä saadaan eurot palvelujen tuottamiseen, jos palveluverkko päätetään pitää ennallaan.

Lue myös: Mikä on Rajamäen ja Klaukkalan koulujen tulevaisuus? ”Isojen taajamien ratkaisut taloudellisesti merkittävä asia”

Pitäisikö alle 120 oppilaan koulut sulkea?

Ei
75% (321 ääntä)
Kyllä
25% (108 ääntä)
Ääniä yhteensä: 429

Näin palveluverkkoa esitetään karsittavaksi

Nurmijärven kuntastrategiassa on linjattu, että kunnalla on tarkoituksenmukainen ja tehokas palveluverkko.

Kunnan ensimmäinen palveluverkkosuunnitelma valmistui vuonna 2013 ja sitä päivitettiin edellisen kerran 2016.

Nyt tehdyssä suunnitelman päivitystyössä konsulttiyhtiö FCG selvitti ensin kunnan toteuttamien palveluiden nykytilan, kiinteistöomaisuuden ja kiinteistöissä tapahtuvien ydintoimintojen nykytilanteen.

Tarkoitus on, että konsulttien työn perusteella voidaan suunnitella tulevaisuutta palveluiden sijoittumista, mitoitusta ja investointitarpeita.

Taustana on käytetty kuntastrategiaa, kunnan talousarviota, NUUKA-ohjelmaa ja talouden nykytilan analyysiä sekä Tilastokeskuksen ja kunnan väestöennusteita.

Konsulttiyhtiön tiedon mukaan kunnan rakennuskannan tekninen nykyarvo on nyt noin 285,1 Me ja jälleenhankinta-arvo noin 383,3 Me. Rakennuskannan vuosikuluminen on noin 6,7 Me/vuosi ja korjausvelkaa on noin 31,9 Me. Peruskorjaustarve on tällä hetkellä noin 36,0 Me ja perusparannustarve noin 60,8 Me.

Oppilasmäärän ennakoidaan laskevan taajamien ulkopuolella vuoteen 2026 mennessä 341:llä, Rajamäellä 102:lla, Kirkonkylässä 148:lla ja Klaukkalassa 282:lla peruskoululaisella. Taajamien osalta on käytetty ns. jäädytettyjä oppilasmääriä, jossa vuodesta 2020 alkaen taajamien oppilasmäärä on ns. jäädytetty vuoden 2019 tasolle. Taajamien ulkopuolella tätä ei ole tehty, vaan pohjatietona on käytetty tämän vuoden oppilasmäärätietoja ja alueen väestörekisteritietoja. Ennuste ei huomioi sisään- ja poismuuttoa.

FCG on laatinut kolme erilaista vaihtoehtoa kunnan palveluverkon kehittämisestä. 1. vaihtoehdossa palveluverkko säilyisi melkolailla ennallaan, 2. vaihtoehto pohjautuu kunnanjohtajan talousarvioesitykseen ja 3. vaihtoehdossa toimintaa on sopeutettu reilusti. Konsultit esittävät nyt, että toimenpiteisiin ryhdyttäisiin 3. vaihtoehdon mukaan kunnan talouden tasapainottamiseksi. Konsulttiyhtiö huomauttaa, että nopea luopuminen kiinteistöistä vähentäisi korjaustarvetta ja pienentäisi ylläpitokustannuksia.

Kolmosvaihtoehdon mukaan varhaiskasvatuksessa luovuttaisiin Isokallion ja Maaniitun päiväkodeista kokonaan. Maaniittu sekä Kirkonkylän päiväkodin nykyinen rakennus korvattaisiin Kirkonkylän päiväkodin uudisrakennuksella. Aitohelmi korvattaisiin puolestaan uudella päiväkodilla. Jo aiemmin on ollut tiedossa, että Metsolan rakenteilla oleva päiväkoti korvaa Toivojentien päiväkotirakennukset ja Rajamäen esikoulun. Lisäksi esitetään useita peruskorjauksia ja Rajakaaren remontoimista Tornitien päiväkodin käyttöön. Näillä toimenpiteillä n. 347 Me:n toimintamenoja saataisiin karsittua n. 27,8 Me:lla vuoteen 2030 mennessä.

Alakoulujen osalta esitetään luovuttavaksi Palojoen, Valkjärven ja Metsäkylän kouluista vuonna 2020 sekä Uotilan koulusta vuonna 2024. Lisäksi esitetään useita peruskorjauksia. Yläkouluista Seitsemän veljeksen koulun tiloja esitetään korvattavaksi uudisrakennuksella 2020–2023 ja Urheilupuiston koulun tiloja 2020–2024. Näillä toimenpiteillä n. 668 Me:n toimintamenoja saataisiin karsittua n. 24 Me:lla vuoteen 2030 mennessä.

Lukioiden osalta kunnanvaltuusto päätti jo kesällä, että Rajamäen ja Nurmijärven Yhteiskoulun lukiot yhdistetään hallinnollisesti 2020 ja uusi Nurmijärven lukio aloittaa 1.1.2020. Konsultit esittävät nyt, että lukion opetus keskitettäisiin Kirkonkylään ja rakennettaisiin uusi 3600 neliön lukiorakennus vuosina 2022–2023. Samalla luovuttaisiin lukiolaisten nyt käyttämistä tiloista. Näillä toimenpiteillä n. 56 Me:n toimintamenoja saataisiin karsittua n. 834 000 eurolla vuoteen 2030 mennessä.

Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus vastata palveluverkkokyselyyn 15.11. mennessä osoitteessa www.nurmijarvi.fi/palveluverkko. Palveluverkko-teemasivu avattiin kunnan kotisivuille torstaina ja sivuilla voi tutustua palveluverkkoselvitykseen.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Lisää aiheesta

Mikä on Rajamäen ja Klaukkalan koulujen tulevaisuus? ”Isojen taajamien ratkaisut taloudellisesti merkittävä asia”25.10.2019 06.05
Mitä konsultit sanovat Nurmijärven koulujen ja päiväkotien tulevaisuudesta? Palveluverkkoselvitys julki ensi viikolla15.10.2019 06.45
Palveluverkon tulevaisuus esillä – yleisötilaisuudessa mahdollisuus kertoa mielipiteitä13.9.2019 06.05
Esitys: Nurmijärvi lakkauttaa kuusi alakoulua – myös päiväkoteja karsitaan5.4.2016 11.17
Uusi valtuusto aloittaa – mten käy kyläkoulujen ja luokkakokojen? 19.4.2017 07.05
Kyläkoulujen lakkauttaminen ei yllättänyt – "koulukuljetusten järjestämisessä todellinen työ"14.11.2016 06.05
Nyt se on varmaa – Nurmijärvi sulkee kaksi kyläkoulua9.11.2016 15.03

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat