Mielipide: Nurmijärven kunta vastaa yksityistiepäätöksentekoa koskeviin syytöksiin

Sari Forsström, Jouko Lehtonen

Kirjoituksessa peräänkuulutetaan kunnan päätöksenteon lainmukaisuutta yksityistieasioita koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa. Kunta on vastannut samansisältöisiin kysymyksiin useaan otteeseen, Nurmijärven uutisissa kuin yksittäisissä yhteydenotoissakin. Nurmijärven kunnan vastauksista saa kattavasti tietoa kunnan lausunnosta hallinto-oikeudelle, joka käsiteltiin kunnanhallituksessa 10.8.2020 (§ 160). On Helsingin hallinto-oikeuden harkittavana, mitä se asiantuntemuksellaan ja virkavastuullaan päättää esitetyn lausuntojen ja evidenssin perusteella. Kunta antaa oikeudelle työrauhan eikä koe asianmukaiseksi käydä keskeneräistä oikeusprosessia mediassa.

Vihjeet virkarikkeistä ovat perättömiä ja valitettavasti vain johtavat keskustelua pois itse asiasta. Asia on vakava: joissain yhteyksissä perättömät lausumat voivat täyttää muutamankin rikostunnusmerkistön. Väitteiden osalta ei tässä vaiheessa voi todeta muuta kuin, että mikäli kirjoittaja on huolissaan ja epäilee jostain syystä virkarikkeitä, niin hän voi ottaa yhteyttä poliisiin tai kannella väitetyistä virkavirheistä sekä perustella väitteensä aluehallintovirastolle, joissa asia käsitellään virkavastuulla ja joka sitten pyytää myös kunnalta asianmukaiset lausunnot. Kunta tietysti tarkastelee toimintaansa koko ajan ja sitä varten sillä on omat prosessinsa.

Epäselväksi jää, mitä kirjoituksessa tarkoitetaan sillä, että kunta ei olisi valmistelussa huomioinut yksityistieasetusta. Jos viitataan asetuksen 7 §:ään, se ei velvoita kuntaa tekemään sopimusta. Kunta saa harkita ja päättää, avustaako se yksityisteitä hoitosopimuksin vai rahallisin avustuksin. Nurmijärvi on siirtynyt valtuuston päätöksin tähän jälkimmäiseen avustusmuotoon.

Jää myös epäselväksi, miten edistää kuntalaisten tasapuolisuutta se, että kunta poimisi yksittäisiä, järjestäytymättömiä yksityisteitä hoitaakseen, koska se ei edes yksityistielain mukaan ole mahdollista. Paitsi että järjestely olisi järjestäytymättömien tiekuntien osalta lainvastainen, hoitosopimusjärjestelmä ei olisi tasapuolinen niitä tiekuntia kohtaan, jotka toimivat laissa edellytetyin tavoin, koska hoitosopimuksessa olevat yksityistiet hoidetaan verovaroin ja toiminnassa olevat tiekunnat kustantavat yksityistien hoidon pääosin tiekunnan varoilla.

Asiassa toimivaltaiset toimielimet ovat tehneet päätökset keväällä 2019 hoitosopimusten irtisanomisesta ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt koko uuden avustusjärjestelmän keväällä 2020. Asiaa ei muuta se seikka, että teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen päätöksessä käytetään termiä ”raukeaminen”. Teiden hoito perustuu kuitenkin aina hoitosopimuksiin. Nurmijärven kunta toteaa, että se on ottanut yksityistiet kunnan hoitoon valtuuston päätöksillä ja kirjalliset hoitosopimukset on allekirjoitettu 106 tiekunnan kanssa. Lisäksi noin 10 kpl on suullisella sopimuksella toteutettuja hoitosopimuksia.

Yksityisteiden hoito kunnan omana työnä ei ole lakisääteistä palvelua, johon kunnan jäsenellä olisi subjektiivinen oikeus. Kunnanvaltuusto on nimenomaan vuonna 1989 erikseen todennut päätöksessään, että tienpitovelvollisuus (vastuuvelvollisuus) jää aina tiekunnalle. Näin ollen ei ole voinut syntyä perustellusti käsitystä siitä, että tienpitovelvollisuus olisi siirtynyt kunnalle hoitosopimusten kautta.

Hoitosopimusten piirissä olleille tiekunnille lähetettiin heinäkuussa 2019 tiedoksiantokirjeet yksityistielain 57 §:n tarkoittamalle tiekunnan viimeisimmälle Maanmittauslaitoksen rekisterissä olevalle toimitsijamiehelle tai hoitokunnan jäsenelle. Lisäksi Nurmijärven Uutisissa oli kuulutus sisältäen luettelon irtisanottujen hoitosopimusten piirissä olleista tiekunnista/yksityisteistä. Samalla se julkaistiin kunnan ilmoitustaululla. Näiden lisäksi hoitosopimusteiden varrella oleviin postilaatikkoihin jaettiin ilmoitus sopimusten irtisanomisasiasta heinä-elokuun 2019 aikana. Kunnalla oli muutakin laajaa tiedottamistoimintaa asiaan liittyen. Yksityistielain 57 §:n nojalla irtisanomista koskevat ilmoitukset on toimitettu asianmukaisesti.

Valtuuston päätös nimenomaan kohtelee tiekuntia ja tieosakkaita tasapuolisesti ja syrjimättömästi edellyttämällä, että avustusta saavat tiekunnat toimivat laissa edellytetyin tavoin, avustuskiriteerien ennakollisin määrittelyin ja linjaamalla avustuksen myöntämiseen liittyvän päätöksentekoprosessin. Kuten aiemmin on todettu, kunta saa itse päättää, avustaako se tiekuntia ja jos avustaa, mikä on tarkoituksenmukaisin ja kaikkien osapuolten edun mukainen avustusmuoto.

Päinvastoin kuin kirjoitus antaa ymmärtää, valtaosa Nurmijärven tiekunnista on järjestäytynyt asianmukaisesti, pitänyt kokouksensa ja käynnistänyt toimintansa ja osa jo hakenut ennakkoavustuksia. Tiekuntien tulee järjestäytyä, jotta se voi hakea kunnan avustusjärjestelmän mukaista avustusta. Joka tapauksessa järjestäytymättömänkin tiekunnan osakkaat ovat tien kunnossapidosta vastuusta. On suorastaan tieosakkaiden edun vastaista uskotella jotakin muuta. Tien kunnossapidosta on joka tapauksessa huolehdittava, oli vireillä vaatimuksia esimerkiksi oikeudessa tai ei. Vastuu tien kunnossapidosta on tieoikeuden haltijoilla.

Sari Forsström on Nurmijärven kunnan lakimies ja Jouko Lehtonen Nurmijärven tekninen johtaja

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.