Vaalikynä: Yhdessä yksityistieasiassa eteenpäin

Toni Lindfors

Miten meillä Nurmijärvellä yksityistieasiassa on otettu tämän nykyisten lakien ja päätösten vaikutukset huomioon? Luulisi, että näin mittava muutos monien ihmisten ja yritysten arkeen vaatisi erittäin kattavan vaikutusarvioinnin pohjakseen.

Nyt kuitenkin joidenkin arvioiden mukaan puututaan välillisesti jopa 7000 nurmijärveläisen arkeen.

Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön kulmakivi. Se sisältää säännökset valtion järjestysmuodosta, ylimpien valtioelinten suhteista ja yksilön perusoikeuksista.

Perusoikeuksista löytyy yhteys alemman tieverkon tienpitoon. Perusoikeuksiin kuuluu muun muassa oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen, johon voidaan lukea myös liikkumisen turvallisuus. Meillä on myös vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikka.

Liikenneverkon ja yleisten teiden suunnittelu ja kehittäminen on osa yhdyskuntasuunnittelua ja ne kytkeytyvät läheisesti muuhun alueiden käytön suunnitteluun.

Alueiden käyttöä ohjataan useiden eri lakien avulla. Myös aluepoliittiset ja muut yhteiskunnan tukitoimet, rahoitus, energiaratkaisut ja esimerkiksi liikennepolitiikka vaikuttavat alueiden käyttöön.

Alemman tieverkon kannalta oleellisia lakeja ovat: alueiden kehittämislaki; maankäyttö- ja rakennuslaki; tielait; kuntalaki.

Alueiden kehittämislaki antaa velvoitteet siitä, miten valtion viranomaisten tulee toiminnassaan huomioida alueiden kehittäminen.

Maankäyttö- ja rakennus- laki määrittelee alueiden käytön ohjausjärjestelmän erilaisine kaavamuotoineen ja viranomaisten velvollisuudet niiden huomioimiseksi omassa toiminnassaan. Tielait antavat tienpitoviranomaisille oikeuden toimia.

Kuntalaki ohjaa ja velvoittaa kuntaa, kuten sen ensimmäinen pykälä sanoo:

1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa.

Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Nurmijärven kunnan käsitys oli aluksi, että laki estää kuntaa jatkamasta teiden hoitoa kuten tähän asti. Olemassa olevat ja nukkuvat tiekunnat olisi pitänyt vain herätellä henkiin.

Kunnassa olisi myös pitänyt havahtua jo vuonna 2005, jolloin maantielaki muuttui. Tämä laki määrittelee yleistä liikennettä palvelevat tiet Ely-keskusten alaisuuteen. Nyt viimeistään olisi korkea aika nostaa käsi pystyyn virheen merkiksi ja lähteä katsomaan tilannetta uusin asentein.

Kunnasta löytyy tällä hetkellä paljon ihmisiä, jotka ovat tähän aiheeseen perehtyneitä. Yhteistyö viranomaisten kanssa asioiden edistämiseksi on varmasti kaikkien tavoite.

Haastan nyt kaikki osapuolet yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan eri vaihtoehdoista ja yhdessä miettimään oikeita ratkaisuja.

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (kok.), Perttula

Kommentoi