Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tuleeko oikorata halkaisemaan Nurmijärven kahtia? – Kunnanjohtaja: "Huomattavat negatiiviset vaikutukset kuntaan"

Suunnitteilla olevan radan tarkoituksena on päästä Helsingistä Tampereelle tunnissa.

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on suunnitella Helsingin ja Tampereen välinen, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkeva, raideyhteys rakentamisvalmiuteen asti. Yhteyden suunnittelu koostuu eri osista, joita ovat Pasilan ja Keravan välinen Lentorata sekä jatkoyhteys Tampereelle.

Jatkoyhteys voidaan toteuttaa joko uutena suurnopeusratalinjauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle tai kehittämällä nykyistä päärataa Riihimäen ja Tampereen välillä.

– Yhtiö on tuottanut molemmista vaihtoehdoista esiselvitykset ja tämän jälkeen erikseen päätetään, kumpi vaihtoehto suunnitellaan, Suomi-rata oy:n suunnittelujohtaja Siru Koski sanoo. Nopeampi yhteys edistäisi aluekehitystä sekä kestävän liikkumisen tavoitteita laajasti ja tiivistäisi suurten kaupunkiseutujen välisiä työssäkäyntialueita. Nopealla yhteydellä on mahdollista myös sitoa Helsinki-Vantaan lentoasema yhä tiiviimmin osaksi rautatieverkostoa.

Molemmissa hankevaihtoehdoissa on kyse raideyhteydestä, jossa juna pysähtyisi Pasilan jälkeen Lentoasemalla ja seuraavan kerran vasta Tampereella.

Molemmissa vaihtoehdoissa kapasiteettia vapautuisi muun junaliikenteen käyttöön nykyisillä pääradan raiteilla, mutta vain suurnopeusratavaihtoehdossa matka-ajan lyheneminen kasvattaisi matkustajamääriä merkittävästi. Nykyisen pääradan maastokäytävään suunnitelluilla lisäraiteilla ei siis saavutettaisi liikenteellisiä hyötyjä, sillä liikennöintikustannukset kasvaisivat matkustajahyötyjä enemmän.

Linjausvaihtoehto 1 ohittaa Nurmijärven taajaman länsipuolelta.

Linjausvaihtoehto 2 kiertää Nurmijärven ja Rajamäen taajamat itäpuolelta.

Haitat paljon hyötyjä suuremmat.

– Linjausten suunnittelussa on teknisen toteutettavuuden ohella otettu huomioon erityisesti Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, IBA- ja FINIBA-lintualueet, pohjavesialueet, vesistöt, taajamat, kyläalueet, pienkyläalueet, kirkot, hautausmaat sekä valtakunnallisesti arvokkaat maisemat ja rakennetut kulttuuriympäristöt, Koski sanoo.

Kunnanjohtaja Outi Mäkelän mukaan ratahanke on kokonaisuudessaan varsin hämmentävä ja herättää monenlaisia kysymyksiä.

– Radalla olisi toteutuessaan huomattavat negatiiviset vaikutukset Nurmijärven kuntaan ja kuntalaisten elämään. Raide – vaihtoehdosta riippuen, halkaisisi kunnan todella hankalasti ja aiheuttaisi melkoisia liikenteellisiä haasteita ja esteitä. Kirkonkylän keskustan yli menevä vaihtoehto jättäisi alleen myös useita asuntoja ja olennaista infraa. Raiteella ajavien junien nopeuden on ennakoitu olevan 200–300 km/ tunnissa, mikä aiheuttaa huomattavaa melua ja tärinää, Mäkelä sanoo.

Hänen mukaansa on vaikea nähdä, että raiteesta olisi minkäänlaista hyötyä Nurmijärvelle.

Etenkin linjaus 1 halkaisisi Nurmijärven kirkonkylän Mäkelän mukaan erittäin haitallisella tavalla, mutta myös linjaus 2 aiheuttaisi hankaluuksia alueen asukkaille, viljelijöille ja liikenteelle.

– Kunnan suunnitelmissa hanketta ei ole voitu huomioida, sillä linjaukset ovat vasta nyt tulleet julkisuuteen. Kunnalta ei myöskään ole tähän mennessä pyydetty hankkeeseen minkäänlaisia lausuntoja. Linjaukset ovat edelleen hyvin yleispiirteisiä. Maanomistajien kuulemistakaan ei ole vielä tässä vaiheessa hanketta toteutettu, hän toteaa.

Odotettavissa on, että hanke linjauksineen herättää kunnan asukkaissa paljon kysymyksiä.

– Haitat vaikuttavat tässä vaiheessa olevan niin paljon hyötyjä suuremmat, että on vaikea nähdä hankkeen saavan kovin suurta suosiota kuntalaisissa.

Mäkelän mukaan tuntuu erikoiselta, että suurnopeusvaihtoehtoa viedään eteenpäin riippumatta siitä, että selvitykset näyttäisivät puoltavan mieluumminkin pääradan lisäraiteita ja oikaisua.

– Raidehankkeiden kustannukset ja hyödyt yhteiskunnalle tulisi tarkastella myös lyhyellä tähtäimellä – ei vain todella pitkällä tähtäimellä.

Helsingin seutu, johon Nurmijärvikin kuuluu, on Mäkelän mukaan koko Suomen kannalta aluetta, jonka merkitys on tärkeä huomioida kasvun, kansainvälistymisen, elinkeinoelämän ja logistiikan näkökulmista.

– Vaikea nähdä perustetta yhteiskunnan kannalta huomattavan kalliille raidehankkeelle, joka sivuuttaa valtakunnallisesti tärkeät ja logistisesti keskeisellä sijainnilla olevat kehysalueet ja aiheuttaa ongelmia kasvun ja kehityksen näkökulmista. Myös selvitysten pohjana olleita matkustajamääriä ja niiden realistisuutta olisi syytä vielä tarkastella, hän sanoo.

Linjausvaihtoehtoihin vaikuttaneita tai linjauksien läheisiä valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) Nurmijärven alueella tunnistettiin Kosken mukaan Nurmijärven kirkonmäki, Rajamäen tehdasyhdyskunta, kirkko ja rautatieasema, Sääksjärven parantolat sekä Kiljavan opisto.

– Linjausvaihtoehto 1 sijoittuu noin 1–2 kilometrin etäisyydelle Nurmijärven kirkonmäeltä, minkä vuoksi merkittäviä vaikutuksia kohteeseen ei ole. Linjauksilla ei ole vaikutuksia myöskään muihin Nurmijärven kunnan alueella sijaitseviin RKY-kohteisiin, Koski sanoo.

Maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai maisema-alueita linjausvaihtoehdossa 2 sijoittuu noin 600 metrin etäisyydelle Raalan kartanosta ja kulkee läpi Raalan kulttuurimaiseman. Linjauksen 1 läheisyyteen (0–50m) sijoittuu linnustollisesti arvokas alue.